Kallelse till extra Årsmöte 13 Juli kl 20:00, plats Norra Gubberogatan 32, 1 våning, i GBG Muay Thai Lokaler.

Mötet kommer endast att behandla inröstning av ytterligare en styrelseledamot. Det har uppmärksammats att förbundsstyrelsen är en ledamot för liten om man går till stadgarna och ser hur sammansättningen skall vara.

Om en medlemsklubb ej kan närvara har ni möjlighet att ge fullmakt till någon att föra er talan på årsmötet. Fullmakten skall vara i original med signatur. (Ej mailad/faxad/kopierad) Här finns fullmakten för utskrift.

Enligt stadgarna får ett ombud får ha högst 2 fullmakter för andra föreningar utöver sin egen. Om man är känd som förtroendevald för sin egen förening behövs ingen fullmakt för den. För säkerhets skull rekommenderar vi att man skriver ut fullmakt även för sin egen förening.

Vald ordinarie förbundsstyrelseledamot får inte vara ombud, gäller dock inte ledamot som väljs in till förbundsstyrelse under pågående årsmöte.

Dagordningen för mötet ser ut som följande:

  1. Mötets öppnande 
  2. Upprop, fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet 
  3. Fråga om mötet är behörigen utlyst 
  4. Val av ordförande vid mötet 
  5. Val av sekreterare vid mötet 
  6. Val av två justeringsmän/rösträknare att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll 
  7. Godkännande av dagordningen 
  8. Val av ytterligare en styrelseledamot på en mandatperiod av 1 år (till ordinarie årsmöte 2018) – styrelsens förslag Fredrik Johnson
  9. Mötets avslutande.

Välkomna!

/Styrelsen