Den 23 mars håller Svenska Muaythaiförbundet sitt årsmöte i World Trade Center vid Centralstationen i Stockholm.

HÄRMED KALLAS NI TILL MUAYTHAIFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE 2013

 
­Datum   Lördagen den 23 mars 2013

Plats        World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm

Tid         10.00 – 12.00

Fullmaktsgranskning mellan 09.30 – 10.00

DAGORDNING

1.      Mötets öppnande
2.      Upprop, fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet
3.      Fråga om mötet är behörigen utlyst
4.      Val av ordförande vid mötet
5.      Val av sekreterare vid mötet
6.      Val av två justeringsmän att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll, samt val av två rösträknare
7.      Godkännande av dagordningen
8.      Föredragande av verksamhetsberättelse
9.      Föredragande av förvaltningsberättelse
10.  Revisorernas berättelse
11.  Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen
12.  Behandling av ärenden, som förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman (propositioner)
13.  Behandling av motioner som i stadgeenlig tid, enligt 3 kap 7 § inkommit till förbundsstyrelsen. Till motionen skall ha fogats ett yttrande från förbundsstyrelsen
14.  Fastställande av verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår
15.  Fastställande av årsavgift per medlem till förbundet för nästkommande verksamhetsår, utöver den årsavgift som SB&K beslutat om för samma medlemmar
16.  Fastställande av eventuella extra avgifter för innevarande verksamhetsår
17.  Fastställande av eventuella styrelsearvoden
18.  Fastställande av budget för innevarande verksamhetsår
19.  Val av ordförande i Förbundet
20.  Val av fem övriga ledamöter i förbundsstyrelsen, samt två suppleanter
21.  Val av ordförande i valberedning samt två övriga ledamöter. Antalet övriga ledamöter skall vara lika fördelat mellan könen
22.  Val av två revisorer, varav en skall utses av SB&K:s förbundsstyrelse
23.  Mötets avslutande

De föreningar som ej tänkt deltaga vid årsmötet kan med fördel lämna in en fullmakt om ni kan tänka er att en annan förening för er talan vid årsmötet och vid eventuella röstningar.

Motionerna som inkommit till förbundet finns att läsa i sina helheter HÄR