Svenska Muaythaiförbundet erbjuder tävlingsbidrag på 10 000 kr

Förbundet har pga den rådande Covid-19 situationen beslutat att underlätta ekonomiskt för det föreningar som anordnar tävlingar.
Beslutet gäller i 6 månader (1a sept 2020- 28de feb 2021) men kan komma att förlängas om Covid-19 situationen inte förändras.
Endast föreningar vars Budo & Kampsportsdistrikt INTE ger tävlingsbidrag kan söka detta bidrag.
Bidraget gäller specifikt för domar- och läkarkostnader i samband med arrangemang av tävling. Maxbelopp 10 000 kr per tävling.
Redovisas inom tre månader efter arrangemangets genomförande.
REDOVISNING AV BIDRAG
Skickas in efter genomfört arrangemang.
• Bidragsmottagaren ska skicka in en sammanställning som underlag efter genomfört arrangemang eller inköp.
• Med sammanställningen ska även kopior på alla relevanta kvitton ska bifogas, inklusive kvitton på eventuella kontanta domar -och läkararvoden.
• En kort skriftlig redogörelse av all relevant information med datum, tid, plats antal deltagare, eventuell publik etc, av hur arrangemanget gått.
• Vid inköp räcker det med en sammanställning av samt kopior på inköpskvittona.
• Redovisning av underlag för Föreningsbidrag skall ha inkommit till förbundet senast sex månader efter godkänd ansökan för inköp, eller sex månader efter genomfört projekt. Annars anses godkänt bidrag förverkat. Ingen påminnelse skickas ut, utan redovisning ligger på klubbens eget ansvar.
• Redovisning av Tävlingsbidrag löpande görs i samband med ansökan senast 3 månader efter genomförd tävling, med kopior av kvitton på arvoden för läkare och domare.
Observera: om du inte skickar in korrekt redovisade underlag i tid, som styrker utläggen, kan vi inte betala ut bidragen