Protokoll Årsmöte SMTF 100307

1. Mötet förklarades öppnat

2. Deltagande vid mötetFc Warberg, Fighter mt,Golden leaf, real Fighter, Kristianstad mt, Strike bc, ren yi, Slagskeppet mt, helsingborg mt, Göteborg mt, VBC, Karlstad mt, Malmö mt, Halmstad mt; 

Fullmkter hade lämnats til Johan Risberg från Frontier mt och KC Linköping,

3. Mötet förklarades behörigen utlyst

4. Till mötets ordförande valdes Johan Risberg

5. Till mötets sekreterare valdes Teemu Lehtinen

6. Till justeringsmän valdes Per Bånghäll och Nima Rafaei

7. Dagordningen godkändes

8. Förbundets verksamhetsberättelse föredrogs.

Förbundet har under 2010 blivit medlemmat i Buudo & kampsportsförbundet/RF

Under året har ett stort antal domarkurser genomförts samt det har genomförts 205 fulkontaktmatcher och 340 d klass matcher utan några allvarligare skador.

SMTF har deltagit framgångrikt i Nm och IFMA vm under året.

Mats Södersrtöm valdes till vice president i IFMA.

9. Förbundets förvaltningsberättelse föredrogs: Saldot vid årsskiftet var 200 000 kr inkomsterna kom från Medlemsavgifter, försäljning av matchböcker, sanktionsavgifter och domarutbildning. De Stora utgifterna var deltagandet vid IFMA VM .

10.Revisionsberättelsen var ännu ej klar

11.Styrelsen beviljades ansvarsfrihet under förutsättning att revisionsberättelsen inte innehöll några allvarligare anmärkningar.

12.FS hade inga ärenden att föreslå stämman

 

13. Behandling av inkomna motioner:

1. Motion om böter vid ej klarad invägning vid landskamper,NM, EM och VM.

Frågan hänsköts till styrelsen att ta fram ett förslag för åtgärder.

2. Förslag på att avskaffa skallröntgen som krav för fullkontaktmatch.

Styrelsen gör en ny ansökan där kravet på skalröntgen avskaffas.

3.Frågan om förbundskapten

Sammanhållande team manager utses till varje större internationellt arrangemang. Förbundskapten/landslagsverksamhet utreds

14.inga inval eller uteslutning av idrotter

15.inga inval eller uteslutning av UF

16. Verksamhetsplanen för kommande verksamhetsår var att förbundet satsar vidare på att utbilda domare och höja den allmänna kunskapsnivån bland dessa samt revidering av tävlingstillståndet.

17. Årsavgiften sker enligt reglerna för anslutning till SB&K samt att årsavgiften 2000 kr betalas in till SMTF för 2009 i vanlig ordning.

18.Inga extra avgifter för kommande verksamhetsår

19.Inga styrelsearvoden föreslås för kommande verksamhetsår.

20. Budgetintäkter är medlemsavgifter, matchböcker och sanktionsavgifter.

Utgiftsposter under året : resor, utgifter för VM, domar utbildning

Utöver detta finns det intäkter från förbundets domarutbildning, som är öronmärkt för domarverksamhet. Medlemsklubbarna uppmans inkomma med förslag om gemensam verksamhet som förbundet kan satsa pengar på.

21.Fredrik Johnsson valdes till förbundets ordförande

22.Teemu Lehtinen valdes till vice ordförande

23.Åsa Lempert  valdes till kassör

24.till Styrelseledamot valdes Benny Botegård

25. Mötet avslutades