Tävlingskalender

Håll koll på förbundsevenemang & klubbtävlingar

Skapa evenemang

Här kan du lägga till din klubbs tävling.

Tävlingskalender

Håll koll på evenemang & klubbtävlingar här.

Årsmötesprotokoll 2011-03-19

Årsmöte Svenska muaythai-förbundet 19 mars 2011

1. Mötets öppnande 

Förbundets ordförande Fredrik R:sonJohnson förklarar mötet öppet.

2. Upprop, fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet 

Ordförande känner sig tvungen att förtydliga vad som står i Svenska Budo- och Kampsportförbundets (SB&K) stadgar – att de klubbar som betalat medlemsavgift före 1 januari har rösträtt.
Styrelsens Åsa Lempert påpekar även att antal anmälda medlemmar påverkar röstantalet, och styrelsens Benny Botegård förklarar utöver detta varför man ska anmäla korrekt antal medlemmar.

Fullmakt:
Johan Risberg för Sit RB:s talan.

Rösträtt:
Halmstad muay thai – 3 röster
Helsingborgs kick- och thaiboxningsklubb – 2 röster
Karlstad muay thai – 1 röst
sit RB Fightgym MMA If – 1 röst
Tip muay thai if – 1 röst
Vallentuna Boxing camp If – 2 röster

Slagskeppet – 3 röster
Fight camp Warberg – 2 röster

Övriga närvarande:
Real figher Lund
Fighter muay thai

Malmö Muay thai
Frontier muay thai
Stockholms muay thai
Göteborg muay thai

3. Fråga om mötet är behörigen utlyst 

Mötet anser att så är fallet.

4. Val av ordförande vid mötet 

Mötet väljer Fredrik R:son Johnson.

5. Val av sekreterare vid mötet 

Mötet väljer Åsa Lempert.

6. Val av två justeringsmän att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll, samt val av två rösträknare.

Mötet väljer: Johan Risberg och Dan Karlsson till justerare. Reine Stoltz och Ivan Sundström till rösträknare.

7. Godkännande av dagordningen 

Mötet godkänner dagordningen efter Fredriks förslag att flytta punkt 13 till efter punkt 22.

8. Föredragande av verksamhetsberättelse 

Teemu läser igenom verksamhetsberättelsen (finns som bifogad fil). 

Kasra Ashami förtydligade kring de positiva effekter ett framtida khansystemet (nämnt i verksamhetsberättelsen) får rent ekonomiskt genom att generera pengar till klubbar, styrelse och IFMA. Det är en bra satsning för att hålla kvar intresse för träningen för de som inte tävlar. I till exempel Spanien och Tyskland har man detta.

Fredrik R:son Johnson fyller i: IFMA kämpar för OS, därför är det viktigt för oss att driva och bidra så att IFMA blir starkare. Tror att de får 5 dollar per khan-nivå . 

Johan Risberg som varit på IFMA:s 10 dagar långa khanseminarium: Om man behöver hjälp, till exempel idéer om hur man ska göra på klubben, finns info och stöd att få. Jag var skeptisk först, sen insåg jag att många saker kan jag själv använda både på nya och gamla utövare, det handlar om enkla grunder jag inte upplevt förut – det är inte så dumt titta på grunderna, och det bidrar till bättre kvalitet på den svenska thaiboxningen.

Fredrik igen, som svar på en fråga från åhörare: Man ska kunna kliva på enkelt är tanken, men några tidsramar finns inte än, vi har ej hunnit titta på vad det kommer kosta med graderingar.

9. Föredragande av förvaltningsberättelse 

Åsa går igenom muntligen – förklarar att RF sedan augusti tagit över den ekonomiska biten samt försäljningen av matchböcker och att det först nu utkristalliserat sig hur rutinerna bör fungera för kassören.

Fredrik berättar att det ser ut som att nästa SM kan få vara med under SM-veckan i Östersund, och då sänds i SVT.

10. Revisorernas berättelse 

Åsa förklarar att någon påskriven revisionsberättelse inte finns utan bara ett PM – detta eftersom vi har vårt årsmöte innan SB&K har sitt.

11. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen
Styrelsen får ansvarsfrihet förutsatt att påskriven revisionsberättelse läggs ut på hemsidan/mailas ut, när den finns.  

12. Behandling av ärenden, som förbundsstyrelsen föreslår  förbundsstämman (propositioner). 

  • Fastställande av stadgar för andra gången 

Mötet fastställer att stadgarna antas för andra gången.

13. Behandling av motioner som i stadgeenlig tid, enligt 3 kap 7 § inkommit till förbundsstyrelsen. Till motionen skall ha fogats ett yttrande från förbundsstyrelsen 

Flyttad till punkt 22

14. Fastställande av verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår 

Styrelsens Anders Åkesson går igenom verksamhetsplanen (finns som bifogad fil). Styrelsens Teemu Lethinen påpekar att allt som behövs för att arrangera tävling ligger på hemsidan. Åsa berättar varför den utlovade hemsidan dröjt, och att den kommer under våren.

15. Fastställande av årsavgift per medlem till förbundet för nästkommande verksamhetsår, utöver den årsavgift som SB&K beslutat om för samma medlemmar 

Årsmötet fastställer medlemsavgiften utan ändring.

16. Fastställande av eventuella extra avgifter för innevarande verksamhetsår.

Inga extra avgifter väntas. 

17. Fastställande av eventuella styrelsearvoden 

Styrelsen föreslår noll, efter diskussion med tillägget att på sikt ta ut arvoden då väldigt mycket tid går åt för styrelsemedlemmarna. Johan Risberg tar på sig att kolla hur andra förbund gjort och till nästa årsmöte komma med ett förslag på arvode för styrelsen.

18. Fastställande av budget för innevarande verksamhetsår 

Denna punkt skjuter vi på, på grund av att vi inte vetat vilka medel vi har att spela med. Styrelsen tar fram en budget under kommande styrelsemöte. 

Kasra Ashami väcker frågan om att belöna medaljer med förbundets egna pengar. Vi kollar med RF om det överhuvudtaget är ok.

19. Val av ordförande i Förbundet 

Kasra föreslår Pelle Bånghäll som inte är närvarande och inte vill ha posten. Sittande Fredrik R:son Johnson som är vald på två år sitter kvar.

20. Val av fem övriga ledamöter i förbundsstyrelsen, samt två suppleanter 

Styrelsens fem övriga – Anders Åkesson, Benny Botegård, Pelle Bånghäll, Åsa Lempert och Teemu Lehtinen vill sitta kvar. Mattias Jansson väljs till suppleant. Fler suppleantförslag går inte att få fram.

21. Val av ordförande i valberedningen samt två övriga ledamöter. Antalet övriga ledamöter skall vara lika fördelat mellan könen. 

Rasmus Svensson blir ordförande i valberedningen, och har Kasra Ashami och Ivan Sundström till sin hjälp. Inga övriga ledamöter väljs.

22. Val av två revisorer, varav en skall utses av SB&K:s förbundsstyrelse 

Vi överlåter valet av revisor till SB&K då vi tolkar det som att vi klarar oss med deras revisor. (vilket efter mötet framgår är en felaktig tolkning, varför förbundet nu jobbar på att hitta en revisor.)

– > 13. Behandling av motioner som i stadgeenlig tid, enligt 3 kap 7 § inkommit till förbundsstyrelsen. Till motionen skall ha fogats ett yttrande från förbundsstyrelsen: 

Göteborgs muay thai presenterar fyra motioner:

Motion 1) Förslag att SM arrangeras i 4*2 samt att förbundet ansöker om tillstånd för armbågstekniker enligt IFMA, således bör då finaler vara 5*2 B class + armbågstekniker (med armbågsskydd) 

Styrelsen: Håller i stort med GBG MT om detta men vill avvakta nuvarande prövotiden som löper ut i september. Muntliga löften om armbågsteknikers införande har redan meddelats från Örebro.

Om vi ordnar detta för IFMA klass så har vi möjlighet att arrangera EM/VM i Sverige.

IFMA-klassen – vi måste definiera vad det är för klass. Om vi kör IFMA-klass med armbågar – och det är c-klass kommer länsstyrelsen inte acceptera detta. 

Kasra Ashami: Det är rörigt med många olika klasser – föreslår ändring av klasserna så de stämmer med IFMA.

Johan Risberg: Syftet att SM går i fyra ronder med armbågningar och knä mot huvudet så att det är riktig thaiboxning. 

Styrelsen delar åsikt men ser problemen. 

Peter Lööf: föreslår att styrelsen tittar på det.
Vi tittar och återkommer.

Motion 2) Endast en tävlande per klubb och viktklass i SM.

Styrelsen håller med. Mötet beslutar att motionen antas.

Motion 3) För att en viktklass ska få SM-status bör det tarvas minst 4 deltagare. Detta då det blir fjantigt annars. ( jag skulle vilja skriva minst 8 deltagare men det kan jag motionera om 2015)

Delar av styrelsen håller med, men vi har sedan tidigare sagt att vi vill höra mötets åsikter i frågan.
Teemu tycker att det är fel – en morot för många som börjar tävla är att vinna SM. Detta kan bli kontraproduktivt för de vitklasser där vi som mest behöver fler tävlande. Skillnaden mellan att vinna SM och att vinna en match som pekar ut vinnaren som bäst i Sverige diskuteras. Att vinna SM innebär äran och ett bälte och är inget som per automatik garanterar en landslagsplats (i landslagsuttagningen är SM en vägvisare, men styrelsen tillsätter det landslag som man anser har störst möjlighet att hävda sig mot internationellt motstånd, på grund av RF:s direktiv och stöd för medaljer – RF vill att vi satsar långsiktigt och bland annat utvecklar våra talanger på internationell nivå.)

Vi avslutar punkten och bibehåller det vi har idag efter diskussion. Ingen närvarande protesterar.

Motion 4) Förbundstyrelsen utser ett Excecutive/ Advisory Board- detta fora har ej rösträtt/beslutsrätt men kan agera stöd vid knepiga frågeställningar/ kontakter med myndigheter / kontakter& relationer internationellt. Medlemmarna i detta fora bör vara välrenommerade och lämpliga för denna uppgift.

Förlslag på namn – Johan Risberg  / Mats Söderström / Kasra Ashami

Styrelsen: Tycker egentligen att det är en onödig ide då det själklart man ställer en fråga om det dyker upp något som är oklart och bör förtydligas.

Till detta ska läggas att Mats Söderström och Kasra Ashami sitter i Executive board för IFMA / WMC och från IFMA kar kravet kommit att man MÅSTE sitta i styrelsen för det nationella förbundet.

Detta skull då kunna ordnas med ett Advisory board utan rösträtt i styrelsen.

Fredrik har diskuterat motionen med juristen på RF, som avfärdade det som helt förkastligt organisatoriskt. En rådgivande kommité vore alltså vettigt, men inte med beslutanderätt. 

Motionen Klubbas med denna modifiering.

VBC:s Kasra Ashami motionerar enligt följande.

  1. Ett domarråd  på 3 personer ska var tillgängligt på SM och större tävlingar där kubbar kan överklaga domslut direkt.

  

Styrelsens förberedda svar: Iden är god att ingen ska bli bortdömd då detta händer då och då under tävlingar.

Vi måste dock se problemet ur flera perspektiv och förstå varför det blir fel.

Klubbarna i Sverige lägger ingen eller liten tid på att utveckla sina domare om de har några.

Man ser bara till att få bra boxare som kan vinna för klubben.

Om Muaythai ska utvecklas i Sverige så måste domarna följa utvecklingen som boxarna gör.

Alla som vill vara domare är inte lämpliga, det är ingen rättighet att vara domare, man måste inom klubben se till att de som är lämpliga bereds möjlighet att utvecklas.

Styrelsen anser inte att det blir lättare att få fram domare om några personer ska sitta och döma ut deras uppfattning om en match. Där emot ska de domare som har avvikande beslut förklara hur man resonerar för att komma till beslut.

Styrelsen är däremot mycket intresserad av förbättringar som kan få domarkåren att öka kompetensen.

Denna motion är en sammanfatting av inkomna mail och redan förda diskussioner och motionärena känner sig missuppfattade i presentationen av motionen – syftet var inte överklagan utan chairman som enligt deras kopia av IFMA:s regelverk redan bör finnas och bör kunna råda över domarbeslut. Här uppstår diskussion och oenighet i översättningen då det står referee, vilket oftast är benämningen på ringdomare – inte judge, som är bedömningen på poängdomare.

Efter lång diskussion föreslår Anders Åkesson att vi säger ja till detta med en chairman för SM, men att vi kollar upp närmare med IFMA hur vi ska tolka reglerna om vilka befogenheter denna chairman har vad gäller domslut, och ta ställning till det senare.

23. Mötets avslutande 

Mötet avslutas.

Vid protokollet

Åsa Lempert, sekreterare

Fredrik R:son Johnson, ordförande

Dan Karlsson, justerare

Johan Risberg, justerare

Fler inlägg

SMTF - månadsrapport mars 2024

Nu finns SMTF:s rapport för mars tillgänglig.…

SMTF - månadsrapport februari 2024

Nu finns SMTF:s rapport för februari tillgänglig.…

SMTF guldstipendium 2023

Sedan 2016 delar SMTF ut guldstipendium för…

Kommande events

Date

Color

April

No Events

May

04may12:4820:48Helsingborg MuaythaitävlingHelsingborg

June

No Events

Detta är SMTF

Svenska Muaythaiförbundets styrelse är vald av medlemmarna och arbetar för att organisera och främja sporten och tillgodose sina medlemmars intressen.

SMTF är anslutna till det internationella förbundet IFMA (International Federation of Muaythai Associations) som består av 130 medlemsländer fördelat på samtliga kontinenter. IFMA tilldelades fullt erkännande av IOC (International Olypmic Committee) under 2020 efter att ha varit delvis erkända sedan 2016 (mer information finns här).

Därmed tilldelades muaythai en plats vid The World Games som arrangeras var fjärde år. På grund av covid-19 har TWG flyttats fram från 2021 till 2022 då det arrangeras i Birmingham, USA.

Under 2021 beslutade EOK (Europeiska Olympiska Kommittéen) att muaythai utgör en av sporterna vid European Games 2023.

Läs mer

Nyheter från SMTF

SMTF - månadsrapport februari 2024

Nu finns SMTF:s rapport för februari tillgänglig. Månadsrapport februari 2024…

SMTF förbundsstämma 2024 - årsmöteshandlingar

Tidpunkt: Lördag 20 april kl 10:00, fullmaktsgranskning sker kl 09:30-09:55.…

Valberedningens förslag till förbundsstyrelse 2024

Valberedningen lämnar härmed sitt förslag till förbundsstyrelse för SMTF inför…

Kontakta oss

info@muaythai.se

Adress

Ölandsgatan 42, 3 tr
116 63 Stockholm