Svenska Muaythaiförbundets årsmöte 2107
Lördagen 25 februari , Stockholm

Protokoll

 1. Mötet öppnades av sittande förbundsordförande Johan Risberg.
 1. Röstlängden med 17 klubbar och totalt 30 röster fastställdes.
 1. Mötet ansågs behörigen utlyst.
 1. Johan Risberg valdes till mötesordförande.
 1. Rasmus Svensson valdes till sekreterare.
 1. Clara Wetzelmayr och Andreas Göransson valdes till protokolljusterare och rösträknare.
 1. Dagordningen godkändes.
 1. Verksamhetsberättelsen föredrogs.
 1. Förvaltningsberättelsen föredrogs.
 1. Prel. Revisorberättelse föredrogs.
 1. Förbundsstyrelsen fick ansvarsfrihet för 2016 under förutsättning att revisorerna inte kom till att anmärka på något i deras kommande revisionsberättelse.
 1. Det fanns inga propositioner att behandla.
 1. Det fanns inga motioner att behandla.
 1. Johan Risberg informerade om styrelsens verksamhetsplan för 2017.

Mötet beslutade att godkänna verksamhetsplanen efter ändring ang. ansökan om eget förbund i RF.

Det yrkades om att ansökan till RF skulle återkallas och efter röstning med 23 ”ja” röster för återkallelse beslutades det att ansökan skulle återkallas och därefter godkänna verksamhetsplanen.

 1. Beslutades att årsavgiften per medlem ska kvarstå på 129 kr.
 1. Inga extra avgifter fastställdes.
 1. Beslutades att det ej skall utgå arvoden till styrelsen.
 2. En preliminär budget på 2 035 000 kr i intäkter och 2 035 000 kr i utgifter fastställdes. Det yrkades att årsmötet ger styrelsen frihet att ändra budgeten för tävlingsverksamheten och efter omröstning med 30 ”ja” röster beslutades detta.
 1. Johan Risberg valdes till förbundsordförande
 1. Till ledamöter valdes Rasmus Svensson, Hans Edström, Kasra Ashami, Lena  Olsson och Magdalena Kowalczyk. Till suppleanter valdes Sandra Hanna och Peyman Hajr.
 1. Per Bånghäll valdes till valberedningens ordförande och Lena Olsson och Toni Guinovic. valdes till ledamöter i varlberedningen.
 1. Ludvig Breideborn valdes till förbundets revisor.
 1. Mötesordföranden avslutade mötet och tackade för visat intresse

Mötesordförande: Johan Risberg

Vid protokollet: Rasmus Svensson

Justerare: Clara Wetzelmayr

Justerare: Andreas  Göransson