Protokoll för årsmöte Svenska Muaythai Förbundet 17 mars 2018, Stockholm 

1. Mötet öppnandes av förbundets ordförande Johan Risberg.

2. Vid mötet närvarade föreningar med ett totalt antal röster på 17 stycken.

3. Mötet ansågs behörigen utlyst.

4. Johan Risberg valdes till ordförande för mötet.

5. Lena Olsson valdes till sekreterare för mötet.

6. Hans Edström och Magdalena Kowalczyk valdes till justeringpersoner. Johan Bjarnestad och Emil Bjarnestad valdes till rösträknare.

7. Dagordningen godkändes.

8. Verksamhetsberättelse föredrogs och lades till handlingarna.

9. Förvaltningsberättelse föredrogs och lades till handlingarna.

10. Revisionernas berättelse kunde ej föredras då den ej är klar på grund av ett försenat bokslut.

11. Mötet beviljade ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen under förutsättning att revisorerna inte har invändningar när revisionsberättelsen är klar för verksamhetsåret. 

12. Förbundsstyrelsen hade inga propositioner.

13. Behandling av motioner som i stadgeenlig tid, enligt 3 kap 7 § inkommit till förbundsstyrelsen. 

a) Motion angående Lindning/tejpning av händer

Styrelsens förslag var att avslå motionen och hänskjuta frågan till domarrådet för förberedning av ärendet då det gäller en ändring av vårt regelverk som kräver nytt godkännande av länsstyrelsen i Örebro Län. 

Mötet beslutade att avslå motionen. 

b) Motion om införande av B-klass SM

Styrelsens förslag var att avslå motionen. Styrelsen berättade även om sin avsikt att införa ett riksmästerskap för tävlanden under 21 år. Detta för att underlätta övergången från junior till senior. 

Mötet beslutade att avslå motionen. 

c) Motion om att SM alltid ska hållas i januari

Styrelsens förslag var att avslå motionen då man inte vill låsa sig vid en specifik månad och att landslagsaktiviteter kan planeras oavsett om SM hålls i en specifik månad eller ej.

Mötet beslutade att avslå motionen. 

d) Motion om att utöka styrelsen med ytterligare 2 ledamöter och 2 suppleanter.

Styrelsen förslag var att bifalla motionen. 

Mötet diskuterade frågan och fick fram ytterligare ett alternativ där man har ett spann på sex till åtta ordinarie ledamöter samt två till fyra suppleanter.

Mötet beslutade att ändra i stadgarna, §5 punkt 20 från:

” Val av sex övriga ledamöter i förbundsstyrelsen för en tid av två år, varav hälften skall väljas jämna år och hälften udda år. Därtill två suppleanter som väljs på ett år. Vid val skall lika fördelning mellan könen eftersträvas.”

Till:

” Val av sex till åtta övriga ledamöter i förbundsstyrelsen för en tid av två år, varav hälften skall väljas jämna år och hälften udda år. Därtill två till fyra suppleanter som väljs på ett år. Vid val skall lika fördelning mellan könen eftersträvas.”

e) Motion gällande transparens kring jävsförhållanden

Styrelsen förslag var att bifalla motionen.

Mötet beslutade att bifalla motionen.

f) Motion om att ej tillåta A-klass fighters på SM

Styrelsens förslag var att avslå motionen.

Mötet beslutade att avslå motionen.

g) Motion om att ta bort regel som förbjuder skägg

Styrelsens förslag var att avslå motionen och hänskjuta frågan till domarrådet för förberedning av ärendet då det gäller en ändring av vårt regelverk som kräver nytt godkännande av länsstyrelsen i Örebro Län. 

Mötet beslutade att avslå motionen.

h) Motion om att tillåta invägning av B-klass fighters dag före tävling.

Styrelsens förslag var att avslå motionen.

Mötet beslutade att bifalla motionen.

i) Motion rörande certifiering av tävlingsarrangörer

Styrelsens förslag var att avslå motionen. Man har dock ambitioner att arbeta mer med utbildning för tävlingsarrangörer.

Mötet beslutade att avslå motionen.

14. Verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår godkändes.

15. Styrelsen hade inget förslag på ändrad årsavgift för nästkommande verksamhetsår, utöver den årsavgift som SB&K beslutat om för samma medlemmar. Mötet beslutade att sänka avgifter per medlem med 25 kronor. Ny medlemsavgift blir 75 kr per medlem och år.

16. Inga extra avgifter för innevarande verksamhetsår finns.

17. Inga styrelsearvoden beslutades.

18. Budget för innevarande verksamhetsår fastställes. 

19. Johan Risberg valdes till ordförande i Förbundet på en mandatperiod av ett år.

20. Till ledamöter valdes Magdalena Kowalczyk, Hans Edström samt Fredrik Jonson på en mandatperiod av två år.

Till suppleanter valdes Teemu Lethinen samt Amanda Eckers på en mandatperiod av ett år. 

21. Mårten Pontén valdes till ordförande för valberedningen. Som ledamöter valdes Joakim Sköld samt Federica Calidoni.

22. Mötet beslutade att styrelsen utser auktoriserade revisorer.

23. Markus Österblom valdes till förbundets lekmannarevisor.

23. Mötet avslutades.