Tävlingskalender

Håll koll på förbundsevenemang & klubbtävlingar

Skapa evenemang

Här kan du lägga till din klubbs tävling.

Tävlingskalender

Håll koll på evenemang & klubbtävlingar här.

Årsmötesprotokoll 2018-03-17

Protokoll för årsmöte Svenska Muaythai Förbundet 17 mars 2018, Stockholm 

1. Mötet öppnandes av förbundets ordförande Johan Risberg.

2. Vid mötet närvarade föreningar med ett totalt antal röster på 17 stycken.

3. Mötet ansågs behörigen utlyst.

4. Johan Risberg valdes till ordförande för mötet.

5. Lena Olsson valdes till sekreterare för mötet.

6. Hans Edström och Magdalena Kowalczyk valdes till justeringpersoner. Johan Bjarnestad och Emil Bjarnestad valdes till rösträknare.

7. Dagordningen godkändes.

8. Verksamhetsberättelse föredrogs och lades till handlingarna.

9. Förvaltningsberättelse föredrogs och lades till handlingarna.

10. Revisionernas berättelse kunde ej föredras då den ej är klar på grund av ett försenat bokslut.

11. Mötet beviljade ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen under förutsättning att revisorerna inte har invändningar när revisionsberättelsen är klar för verksamhetsåret. 

12. Förbundsstyrelsen hade inga propositioner.

13. Behandling av motioner som i stadgeenlig tid, enligt 3 kap 7 § inkommit till förbundsstyrelsen. 

a) Motion angående Lindning/tejpning av händer

Styrelsens förslag var att avslå motionen och hänskjuta frågan till domarrådet för förberedning av ärendet då det gäller en ändring av vårt regelverk som kräver nytt godkännande av länsstyrelsen i Örebro Län. 

Mötet beslutade att avslå motionen. 

b) Motion om införande av B-klass SM

Styrelsens förslag var att avslå motionen. Styrelsen berättade även om sin avsikt att införa ett riksmästerskap för tävlanden under 21 år. Detta för att underlätta övergången från junior till senior. 

Mötet beslutade att avslå motionen. 

c) Motion om att SM alltid ska hållas i januari

Styrelsens förslag var att avslå motionen då man inte vill låsa sig vid en specifik månad och att landslagsaktiviteter kan planeras oavsett om SM hålls i en specifik månad eller ej.

Mötet beslutade att avslå motionen. 

d) Motion om att utöka styrelsen med ytterligare 2 ledamöter och 2 suppleanter.

Styrelsen förslag var att bifalla motionen. 

Mötet diskuterade frågan och fick fram ytterligare ett alternativ där man har ett spann på sex till åtta ordinarie ledamöter samt två till fyra suppleanter.

Mötet beslutade att ändra i stadgarna, §5 punkt 20 från:

” Val av sex övriga ledamöter i förbundsstyrelsen för en tid av två år, varav hälften skall väljas jämna år och hälften udda år. Därtill två suppleanter som väljs på ett år. Vid val skall lika fördelning mellan könen eftersträvas.”

Till:

” Val av sex till åtta övriga ledamöter i förbundsstyrelsen för en tid av två år, varav hälften skall väljas jämna år och hälften udda år. Därtill två till fyra suppleanter som väljs på ett år. Vid val skall lika fördelning mellan könen eftersträvas.”

e) Motion gällande transparens kring jävsförhållanden

Styrelsen förslag var att bifalla motionen.

Mötet beslutade att bifalla motionen.

f) Motion om att ej tillåta A-klass fighters på SM

Styrelsens förslag var att avslå motionen.

Mötet beslutade att avslå motionen.

g) Motion om att ta bort regel som förbjuder skägg

Styrelsens förslag var att avslå motionen och hänskjuta frågan till domarrådet för förberedning av ärendet då det gäller en ändring av vårt regelverk som kräver nytt godkännande av länsstyrelsen i Örebro Län. 

Mötet beslutade att avslå motionen.

h) Motion om att tillåta invägning av B-klass fighters dag före tävling.

Styrelsens förslag var att avslå motionen.

Mötet beslutade att bifalla motionen.

i) Motion rörande certifiering av tävlingsarrangörer

Styrelsens förslag var att avslå motionen. Man har dock ambitioner att arbeta mer med utbildning för tävlingsarrangörer.

Mötet beslutade att avslå motionen.

14. Verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår godkändes.

15. Styrelsen hade inget förslag på ändrad årsavgift för nästkommande verksamhetsår, utöver den årsavgift som SB&K beslutat om för samma medlemmar. Mötet beslutade att sänka avgifter per medlem med 25 kronor. Ny medlemsavgift blir 75 kr per medlem och år.

16. Inga extra avgifter för innevarande verksamhetsår finns.

17. Inga styrelsearvoden beslutades.

18. Budget för innevarande verksamhetsår fastställes. 

19. Johan Risberg valdes till ordförande i Förbundet på en mandatperiod av ett år.

20. Till ledamöter valdes Magdalena Kowalczyk, Hans Edström samt Fredrik Jonson på en mandatperiod av två år.

Till suppleanter valdes Teemu Lethinen samt Amanda Eckers på en mandatperiod av ett år. 

21. Mårten Pontén valdes till ordförande för valberedningen. Som ledamöter valdes Joakim Sköld samt Federica Calidoni.

22. Mötet beslutade att styrelsen utser auktoriserade revisorer.

23. Markus Österblom valdes till förbundets lekmannarevisor.

23. Mötet avslutades.

Fler inlägg

Sweden Junior Open Cup i Lomma

Helgen den 2-4 februari arrangerade SMTF tillsammans…

Målsmans intyg inför JSM-2024

Ladda ner denna och fyll i för…

Protokoll från styrelsemöte januari 2024

Nu finns mötesprotokollet från januari månad tillgänglig…

Kommande events

february

No Events

march

09mar12:4620:46Allstars Fight NightSolna

april

06apr12:4920:49SFG Muay thai battleGävle

Detta är SMTF

Svenska Muaythaiförbundets styrelse är vald av medlemmarna och arbetar för att organisera och främja sporten och tillgodose sina medlemmars intressen.

SMTF är anslutna till det internationella förbundet IFMA (International Federation of Muaythai Associations) som består av 130 medlemsländer fördelat på samtliga kontinenter. IFMA tilldelades fullt erkännande av IOC (International Olypmic Committee) under 2020 efter att ha varit delvis erkända sedan 2016 (mer information finns här).

Därmed tilldelades muaythai en plats vid The World Games som arrangeras var fjärde år. På grund av covid-19 har TWG flyttats fram från 2021 till 2022 då det arrangeras i Birmingham, USA.

Under 2021 beslutade EOK (Europeiska Olympiska Kommittéen) att muaythai utgör en av sporterna vid European Games 2023.

Läs mer

Nyheter från SMTF

Målsmans intyg inför JSM-2024

Ladda ner denna och fyll i för deltagande i JSM-2024 Medgivande-fran-malsman-galler-alla-juniorer 

SMTF genomför utbildningshelg i Luleå

Som en del i SMTF satsning att öka den geografiska…

SMTF - månadsrapport december 2023

Nu finns SMTF:s rapport från december ute. Månadsrapport december 2023…

Kontakta oss

info@muaythai.se

Adress

Ölandsgatan 42, 3 tr
116 63 Stockholm