2017-03-07

Plats: telefon

Närvarande: Johan Risberg, Lena Olsson, Hans Edström, Kasra Ashaami, Rasmus Svensson, Sandra Hanna

§ 1 Mötets öppnande 
Ordföranden Johan Risberg förklarade mötet öppnat. 

§ 2 Val av protokollförare och 2 justeringspersoner. 
Mötet valde Lena att föra protokoll samt Sandra och Hans till justeringspersoner.

§ 3 Konstituerande funktionsval
Vice ordförande: Kasra Ashaami
Informationsansvarig: Magdalena Kowalczyk
Ekonomiansvarig: Hans Edström

§ 4 Fastställande av övriga funktioner i styrelsen 
Disciplinnämnd: Lena och Rasmus
Internationella relationer: Kasra

§ 5 Val av firmatecknare 
Mötet valde Johan, Kasra och Hans som var för sig har full firmateckningsrätt upp till 100 000 SEK. Summor däröver, två i förening.

§ 6 Mötet avslutades

Vid protokollet

Lena Olsson

Sandra Hanna

Hans Edström