Ordförande: Kasra Ashhami
Sekreterare: Nicole Kaiser

Övriga närvarande: Magdalena Kowalczyk, Ana Saldes Persson, Rasmus Svensson, Erik Bengtsson, Fredrik Johnson, Hans Edström

Mötets öppnande

Punkter enligt dagordningen Årsmötet

SMTF årsmöte sker lördag 21/3 kl. 10 på World Trade Center, Stockholm. Fullmaktsgranskning kl 09:30-09:55. Hela styrelsen utom Rasmus kommer att delta på årsmötet.

Verksamhetsberättelse 2019

Hans redogjorde för verksamhetsberättelsen på enklaste vis. Samtliga i styrelsen hade innan mötet fått den via epost och var redan insatta.

Årsredovisningen

SMTF lekmannarevisor Sabrina Sedin Roskvist har gjort en grundlig och ordentlig genomgång av förvaltningen. Största posten är EM och VM på tillsammans 870 000 kr. Vi har ett överskott på 1 miljon kr som behöver förbrukas inom en femårsperiod i enlighet med Skatteverkets riktlinjer. Därutöver har SMTF fått ett bidrag från SB&K för IGLA 2019 men som inte användes och behöver ges tillbaka. När årsbokslutet är klart behöver det skrivas under av samtliga i styrelsen.

Budget 2020–2021

Styrelsen uppmanas till budgetäskanden i respektive ansvarsområden.

Överskott av medel

Vi behöver idéer på hur överskottet ska användas på bästa sätt. Magda är sammanhållande dock ej ansvarig.

SMTF hemsida

Patricia Axling som hanterar SMTF i sociala medier har på förhand blivit tillfrågad samt tackat ja till att även tänka sig att hantera SMTF hemsida. Styrelsen beslutar att Patricia nu även hanterar SMTF hemsida.

SM 2020

Erik berättar att allt är i sin ordning men att frågan om 1 eller 2 ringar återstår. Sista anmälningsdag för SM är 31 januari samt att anmälningarna går till Mona på SB&K, vilket gör att Erik inte kan följa upp antalet anmälda över tid. Styrelsen diskuterar erfarenheter från 1 respektive 2 ringar i tävlingssammanhang – bra för arrangör och domare med fler ringar, påfrestande för coacher som ev har samtidiga matcher i vardera ringen. SMTF har 1,4 miljoner kr i kassan och som ökar varje år. Under en femårsperiod bör vi därför
gå back i snitt 250 000 kr om året.

SMTF 40 år

I år är det 40-årsjubileum. Ska detta firas? Och i så fall hur?

SM-bälten

De nya SM-bältena finns nu hos SMTF för beställning av tidigare vinnare. Styrelsen beslutar att på förhand lägga undan rätt antal bälten inför SM 2020.

SM-veckan

Nästa möte hålls onsdag 29/1 kl. 21:15-22:30.

Mötets avslutande

Vice ordförande underskrift:

Kasra Ashhami
Namnförtydligande: