Fört vid Svenska Muay Thai förbundets styrelsemöte den 24 september 2012

Närvarande: Teemu Lethinen, Fredrik R:son Johnson, Per Bånghäll, Alexandar Krulj, Anders Åkesson och Jonas Helghe

Distribueras till: Samtliga i styrelse samt Förbundets hemsida

Mötesordförande: Fredrik R:son Johnson

Mötessekreterare: Jonas Helghe

Mötets öppnande
Mötet förklarades öppet.

Mötets behöriga utlysande
Mötet förklarades behörigt utlyst.

Fastställande av dagordning
Dagordningen för mötet fastställdes.

Val av ordförande och sekreterare för mötet
Mötet valde Fredrik R-son Johnson till mötesordförande.
Mötet valde Jonas Helghe till mötessekreterare.

Val av två justeringsmän som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
Mötet valde Anders Åkesson och Alexandar Krulj till justeringsmän.

Omröstning om att tillsätta Magdalena Kowalzcyk som kommunikatör och adjunkterande ledarmot.
Förbundet behöver en kommunikatör som kan skriva och besvara officiella frågor till förbundet.
Mötet röstade för att Magdalena Kowalzcyk ska tillträda i kommunikatörs roll samt att bli adjunkterande ledarmot.

Mötets avslutande
Mötet förklarades avslutat av Fredrik R-son Johnson

Mötesordförande: Fredrik R-son Johnson

Mötessekreterare: Jonas Helghe

Justerare: Alexandar Krulj

Justerare: Anders Åkesson