Fört vid Svenska Muay Thai förbundets styrelsemöte den 13 november 2012

Närvarande: Teemu Lethinen, Fredrik R:son Johnson, Per Bånghäll, Alexandar Krulj, Anders Åkesson, Jonas Helghe och Magdalena Kowalczyk

Distribueras till: Samtliga i styrelse samt Förbundets hemsida.

Mötesordförande: Fredrik R:son Johnson

Mötessekreterare: Jonas Helghe

Mötets öppnande
Mötet förklarades öppet.

Mötets behöriga utlysande
Mötet förklarades behörigt utlyst.

Fastställande av dagordning
Dagordningen för mötet fastställdes.

Val av ordförande och sekreterare för mötet
Mötet valde Fredrik R-son Johnson till mötesordförande. Mötet valde Jonas Helghe till mötessekreterare.

Val av två justeringsmän som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
Mötet valde Alexandar Krulj och Teemu Lehtinen till justeringsmän.

Val om FBT eller SBI som sponsor av tävlingsutrustning till SM kval och SM finaler.
FBT fick 6 röster och SBI 0 röster.
SMTF valde FBT som sponsor av tävlingsutrustning

Mötets avslutande
Mötet förklarades avslutat av Fredrik R-son Johnson

Mötesordförande: Fredrik R-son Johnson

Mötessekreterare: Jonas Helghe

Justerare: Teemu Lehtinen

Justerare: Alexandar Krulj