Tävlingskalender

Håll koll på förbundsevenemang & klubbtävlingar

Skapa evenemang

Här kan du lägga till din klubbs tävling.

Tävlingskalender

Håll koll på evenemang & klubbtävlingar här.

Förutsättningar för att genomföra tävlingsarrangemang under pandemin

Denna skrivelse är en sammanfattning av gällande restriktioner, rekommendationer och lagar kopplade till covid-19. Mer information finns på Folkhälsomyndighetens, Riksidrottsförbundets samt regeringens respektive hemsidor.

Gällande arrangemang

Tolkning av ordningslagen:
En idrottstävling som genomförs på en tydligt avgränsad arena och utan publik är generellt inte en offentlig tillställning. Därmed gäller inte heller maxgränsen på åtta deltagare. Det är polismyndigheten som i slutändan avgör om en tillställning är offentlig eller inte.

Tävlingen måste dock genomföras i enlighet med Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer, såväl nationella som lokala. Alltså skall antalet funktionärer, coacher och aktiva hållas till ett minimum. Det innebär även att antalet matcher på en tävlingsdag skall hållas nere på ett sådant sätt att de aktiva kan hålla avstånd till varandra både före och efter match. Det innebär också att tävlingar skall genomföras utan publik och endast personer som är helt nödvändiga för genomförandet får finnas på plats.

Arrangören av tävlingen ska se över antalet matcher och deltagare så att risken för smittspridning minimeras. Förslagsvis delas tävlingen upp i block om fyra matcher för att sedan utrymma lokalerna under 20 minuter och vädras. Efter det kan nästa tävling genomföras. Samtliga aktiva och coacher från föregående block skall då lämna lokalen under förutsättning att de inte behöver observeras av medicinska skäl. Det kan alltså i så fall arrangeras flera tävlingsblock samma dag. Här måste lokalens storlek, tillgång till separata omklädningsrum och uppvärmningsytor vägas in av arrangören utifrån de riktlinjer som gäller för besök på träningsanläggningar som i dagsläget skall beräknas på 10 kvadratmeter per person i träningsmiljö.

Medicinska kontroller
Snabbtester för covid-19 som ger svar på plats kan införskaffas för de som ska vistas på området och testas av matchläkare alternativt sjuksköterska vid ankomst innan de blir insläppta på området precis före invägning. Detta förutsätter provhantering av enbart legitimerad personal och den medicinska personalens verksamhet skall även vara anmäld till IVO (Inspektionen för Vård och Omsorg). Om detta krav inte är uppfyllt kan snabbtester ej användas. Kontakta förbundsläkare för information om tilldelning av snabbtest.

Detta skall ej belasta offentlig vård utan skötas separat på tävlingen. Kostnaden för testning tas av förbundet med hjälp av sedvanlig ersättningsblankett.

Funktionärer och materiel
Tävlingsområdet ska dukas så att alla utanför mattan kan hålla säkert avstånd till varandra. Ringdomare föreslås använda munskydd och plasthandskar samt desinficera armar mellan varje match.

Deltagarutrustning skall helst vara enskild och skall helst inte delas vilket också kommer att vara en begränsande faktor för hur många matcher man kan ha per tävlingstillfälle. I den mån materiel skall delas skall den rengöras och desinficeras noggrant samt torkas till nästa matchtillfälle. Det skall möjliggöras för upprepad handtvätt av alla närvarande på arrangemanget samt möjlighet till upprepad desinficering med handsprit. Matchläkare ansvarar för att ha egen skyddsutrustning för de medicinska kontrollerna samt det medicinska arbetet under match.

Gällande deltagare – definition av elitbegrepp
På Folkhälsomyndighetens hemsida kan man läsa följande:

Båda villkoren – idrottsutövningen som huvudsaklig sysselsättning och att befinna sig på nationell eller internationell elitnivå för seniorer – måste vara uppfyllda för att undantaget ska kunna tillämpas. Att en person lägger merparten av sin fritid på sin idrottsutövning är därmed inte tillräckligt. Undantaget gäller inte för juniorer eller motsvarande.

På Riksidrottsförbundetss hemsida kan man även läsa följande:

Den yrkesutövande idrottaren i en individuell idrott kan/…/ delta i sådan tävlingsverksamhet där majoriteten av deltagarna är yrkesutövande idrottare och som i övrigt är möjlig att genomföra utifrån begränsning av antalet deltagare enligt pandemilagen.

Samtidigt har Folkhälsomyndigheten inte närmare definierat vad som avses med yrkesmässig idrott, men i dialog mellan RF och FHM har begreppet definierats som idrott för sådan utövare där idrottsutövningen är den huvudsakliga sysselsättningen och där utövaren befinner sig på nationell eller internationell elitnivå för seniorer inom den aktuella idrottsgrenen. Detta oavsett vilken inkomst utövaren har från sin idrottsutövning och i vilken omfattning utövaren också har inkomster från annat arbete eller studier. Detta tolkas som att atleter som är aktuella för deltagande i SM är kvalificerade för tävling och då kan lokala kvalificeringsmatcher arrangeras.

De som möts skall komma från samma region (län) och arrangören ansvarar för att avråda från att använda kollektivtrafik till och från evenemanget.

Gällande ungdomar
Även om Folkhälsomyndigheten och Riksidrottsförbundet har öppnat upp för träning för ungdomsgruppen född före 2005, så gäller det ännu inte tävling för denna grupp. Därmed kan tyvärr inga ungdomstävlingar genomföras i dagsläget. RF och FHM tar inte hänsyn till begreppet juniorelit utan tävling kan i dagsläget enbart genomföras för seniorer.

 Sammanfattning

 1. Tävling på avgränsad yta är ej att betrakta som en offentlig tillställning så restriktionen på åtta personer gäller ej. Däremot skall antalet närvarande vid arrangemanget hållas till ett minimum. En coach per fighter och inga extra funktionärer utöver de som inte är helt nödvändiga för tävlingens genomförande. Coacher skall använda egen utrustning för att värma upp sin atlet.
 2. Arrangemanget skall genomföras utan publik.
 3. I dagsläget godkänns enbart sanktioner för tävling mellan seniorfighters på nationell och internationell nivå.
 4. De som möts skall komma från samma region, att resa mellan regioner är olämpligt i dagsläget.
 5. Antalet matcher per arrangemang skall begränsas så att utrustning inte behöver delas mellan olika atleter vid samma tävlingstillfälle.
 6. Alla närvarande ska kunna hålla avstånd under tiden man uppehåller sig i lokalerna, värmer upp och genomgår medicinsk kontroll.
 7. Vid ankomst till arenan bör alla funktionärer och coacher testas med kontroll av kroppstemperatur och atleter med snabbtest för covid-19 alternativt till ansvarig matchläkare visa upp läkarverifierat negativt covid-19 PCR-testresultat som är maximalt 72 timmar gammalt (t ex från Dynamic Code). Ersättning för provtagningskostnader ges från förbundet via kvitto och sedvanlig ersättningsblankett.
 8. Deltagare skall vara på en sådan nivå att deltagande i SM är planerad, vilket innebär att endast IFMA-, B- samt A-klass är aktuellt, annars är elitbegreppet inte applicerbart. Har man inga planer på att delta i SM eller är kvalificerad för tävling på internationell nivå ska man inte tävla i dagsläget. I dagsläget anordnas ej tävlingar för barn och ungdomar.
 9. Arrangemang under rådande restriktioner ställer stora krav på arrangören gällande organisation. Kan man inte tillgodose att riktlinjerna och de allmänna råden från FHM följs, alternativt inte har lokaler där rimlig anpassning enligt ovan kan göras, ska man heller inte ansöka om sanktion för tävling.
 10. Alla som närvarar på tävlingen skall uppmanas att varken till eller från evenemanget använda kollektivtrafik.
 11. Funktionärer skall använda munskydd alternativt visir, med undantag för ringdomare som bör använda munskydd och plasthandskar vilka byts efter varje match och då även händer och armar ska desinficeras. Övriga funktionärer samt de aktiva skall erbjudas möjlighet till upprepad desinficering av händer.
 12. Ansvarig matchläkare ska ta kontakt med SMTFs förbundsläkare Sofia Göthe i god tid före tävling för briefing och hjälp.
 13. Avsteg rörande ovan punkter, förutom covid-testning av atleter, kan göras av sanktionsansvarig eller SMTF styrelse.

Styrelsen Svenska muaythaiförbundet

2021-03-08

Nedan kan du ta del av informationen i PDF-format.
Förutsättningar för tävling SMTF

Fler inlägg

SMTF - månadsrapport mars 2024

Nu finns SMTF:s rapport för mars tillgänglig.…

SMTF - månadsrapport februari 2024

Nu finns SMTF:s rapport för februari tillgänglig.…

SMTF guldstipendium 2023

Sedan 2016 delar SMTF ut guldstipendium för…

Kommande events

Date

Color

April

No Events

May

04may12:4820:48Helsingborg MuaythaitävlingHelsingborg

June

No Events

Detta är SMTF

Svenska Muaythaiförbundets styrelse är vald av medlemmarna och arbetar för att organisera och främja sporten och tillgodose sina medlemmars intressen.

SMTF är anslutna till det internationella förbundet IFMA (International Federation of Muaythai Associations) som består av 130 medlemsländer fördelat på samtliga kontinenter. IFMA tilldelades fullt erkännande av IOC (International Olypmic Committee) under 2020 efter att ha varit delvis erkända sedan 2016 (mer information finns här).

Därmed tilldelades muaythai en plats vid The World Games som arrangeras var fjärde år. På grund av covid-19 har TWG flyttats fram från 2021 till 2022 då det arrangeras i Birmingham, USA.

Under 2021 beslutade EOK (Europeiska Olympiska Kommittéen) att muaythai utgör en av sporterna vid European Games 2023.

Läs mer

Nyheter från SMTF

SMTF - månadsrapport februari 2024

Nu finns SMTF:s rapport för februari tillgänglig. Månadsrapport februari 2024…

SMTF förbundsstämma 2024 - årsmöteshandlingar

Tidpunkt: Lördag 20 april kl 10:00, fullmaktsgranskning sker kl 09:30-09:55.…

Valberedningens förslag till förbundsstyrelse 2024

Valberedningen lämnar härmed sitt förslag till förbundsstyrelse för SMTF inför…

Kontakta oss

info@muaythai.se

Adress

Ölandsgatan 42, 3 tr
116 63 Stockholm