Årsmötesprotokoll 2018-03-17

Protokoll för årsmöte Svenska Muaythai Förbundet 17 mars 2018, Stockholm  1. Mötet öppnandes av förbundets ordförande Johan Risberg. 2. Vid mötet närvarade föreningar med ett totalt antal röster på 17 stycken. 3. Mötet ansågs behörigen utlyst. 4. Johan Risberg valdes till ordförande för mötet. 5. Lena Olsson valdes till sekreterare för mötet. 6. Hans Edström och Magdalena Kowalczyk valdes till justeringpersoner. Johan Bjarnestad och Emil Bjarnestad valdes till rösträknare. 7. Dagordningen godkändes. 8. Verksamhetsberättelse föredrogs och lades till handlingarna. 9. Förvaltningsberättelse föredrogs och lades till handlingarna. 10. Revisionernas berättelse kunde ej föredras då den ej är klar på grund av ett försenat bokslut. 11. Mötet beviljade ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen under förutsättning att revisorerna inte har invändningar när revisionsberättelsen är klar för verksamhetsåret.  12. Förbundsstyrelsen hade inga propositioner. 13. Behandling av motioner som i stadgeenlig tid, enligt 3 kap 7 § inkommit till förbundsstyrelsen.  a) Motion angående Lindning/tejpning av händer Styrelsens förslag var att avslå motionen och hänskjuta frågan till domarrådet för förberedning av ärendet då det gäller en ändring av vårt regelverk som kräver nytt godkännande av länsstyrelsen i Örebro Län.  Mötet beslutade att avslå motionen.  b) Motion om införande av B-klass SM Styrelsens förslag var att avslå motionen. Styrelsen [läs mer]

2020-02-19T10:57:22+01:00mars 17th, 2018|

Årsmötesprotokoll 2017-02-25

Svenska Muaythaiförbundets årsmöte 2107 Lördagen 25 februari , Stockholm Protokoll Mötet öppnades av sittande förbundsordförande Johan Risberg. Röstlängden med 17 klubbar och totalt 30 röster fastställdes. Mötet ansågs behörigen utlyst. Johan Risberg valdes till mötesordförande. Rasmus Svensson valdes till sekreterare. Clara Wetzelmayr och Andreas Göransson valdes till protokolljusterare och rösträknare. Dagordningen godkändes. Verksamhetsberättelsen föredrogs. Förvaltningsberättelsen föredrogs. Prel. Revisorberättelse föredrogs. Förbundsstyrelsen fick ansvarsfrihet för 2016 under förutsättning att revisorerna inte kom till att anmärka på något i deras kommande revisionsberättelse. Det fanns inga propositioner att behandla. Det fanns inga motioner att behandla. Johan Risberg informerade om styrelsens verksamhetsplan för 2017. Mötet beslutade att godkänna verksamhetsplanen efter ändring ang. ansökan om eget förbund i RF. Det yrkades om att ansökan till RF skulle återkallas och efter röstning med 23 ”ja” röster för återkallelse beslutades det att ansökan skulle återkallas och därefter godkänna verksamhetsplanen. Beslutades att årsavgiften per medlem ska kvarstå på 129 kr. Inga extra avgifter fastställdes. Beslutades att det ej skall utgå arvoden till styrelsen. En preliminär budget på 2 035 000 kr i intäkter och 2 035 000 kr i utgifter fastställdes. Det yrkades att årsmötet ger styrelsen frihet att ändra budgeten för tävlingsverksamheten och efter omröstning med 30 ”ja” [läs mer]

2020-02-19T11:06:21+01:00februari 25th, 2017|
Till toppen